Niedawno uczestniczyłem w szkoleniu na temat zmian jaki zostały wprowadzone ustawą w dniu 26 czerwca 2019 roku do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Nieco bardziej swobodnie możesz obecnie obracać swoją nieruchomością, która wykazuje cechy nieruchomości rolnej.

Zatem kiedy w ogóle mamy do czynienia z obrotem rolą? Jak rozumieć / czym jest rola?
Otóż definicji należy szukać w kodeksie cywilnym, a więc nieruchomość rolna (grunt rolny) to taka która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej – przy czym ustawa o kształtowaniu rolnego wyłącza stosowanie ograniczeń do nieruchomości, które są położone na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne. To jednak nie znaczy, że jeśli plan wprowadza nam rolne przeznaczenie to musimy ograniczenia stosować – pamiętaj miejscowy plan nigdy nie może nam przesądzić o tym, że wykorzystujesz lub możesz wykorzystywać grunt na działalność rolniczą (jednak rozwikłanie czy grunt jest rolny czy też nie stanowi niezwykle trudne zadanie).

Wyróżniamy trzy kategorie gruntów ze względu na obszar:

  • Do 0.2999 ha – można swobodnie zbywać i nabywać niezależnie do przeznaczenia gruntu w miejscowym planie;
  • Od 0,3000 ha do 0,9999 ha (grunty oznaczone jako rolne) – można swobodnie zbywać i nabywać, jednakże Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu takiej nieruchomości;
  • Powyżej 1,0 ha – może nabyć wyłącznie osoba spełniająca warunki rolnika indywidualnego lub inna osoba za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Wyżej cytowana ustawa jednak wymienia szereg wyjątków oraz nakłada różne obowiązki na nabywcę. Zachęcam zapoznanie się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (zakładka „UKUR – obrót ziemią rolną”), gdzie dowiesz się szczegółowo jaką interpretację przepisów stosuje ta instytucja:

http://www.kowr.gov.pl/ukur/zgody-na-nabycie-nieruchomosci-rolnych